فرم نظرسنجی از ارباب رجوع (موضوع ماده 8 طرح تکریم ارباب رجوع)

به کدام قسمت از اداره کل و به چه منظوری مراجعه داشته اید:
*
آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم "به نحو مطلوب" برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟
پیشنهادات و نقطه نظرات خود را بطور خلاصه بنویسید: